مدیریت و چارت سازمانی

راه های ارتباطی

ایمیل نام و نام خانوادگی نقش
[email protected]خانم مهندس قمصریرئیس هیئت مدیره
[email protected]آقای دکتر رضویمدیر عامل
[email protected]آقای دکتر فاتحیقائم مقام امور بین الملل
[email protected]آقای مهندس جوکارقائم مقام مدیر عامل
[email protected]خانم امیدوارمدیر بخش بازرگانی
[email protected]خانم عابدعلیمدیر مالی
[email protected] آقای مهندس یزدانی مدیر بخش گوارش
[email protected]آقای مهندس سرطاقیمدیر بخش اورولوژی
[email protected]آقای دکتر محمد زادهمدیر بخش مغز و اعصاب
[email protected]آقای مهندس پرهیزکارمدیر بخش Point Of Care
[email protected]آقای دکتر محمد زادهمدیر بخش توسعه و تحقیقات
[email protected]خانم مهندس بنی جمالیمدیر بخش تنفسی
[email protected]آقای دکتر امیدی فردمدیر منابع انسانی
[email protected]آقای مهندس تفویضیمدیر بخش عروق محیطی و انکولوژی
[email protected]مهندس حسین کریمیمدیر بخش خدمات پس از فروش
[email protected]آقای مهندس علویمدیر منطقه ای گوارش
[email protected]آقای خورامدیر بخش انبار
[email protected]آقای مانی پور مقدممدیر بخش Hi-Tech