به گروه ماور‌ای فنون عصر خوش آمدید

CN-CP-CR جهت بلوک مفاصل

درخواست قیمت

توضیحات

مجموعه ای از کانولاها و الکترودهای دارای پورت تزریق می باشند که جهت بلوک عصبی مفاصلی مانند زانو، شانه و مچ دست استفاده می گردند.

fa_IR